รศ.ดร.ชัยยันต์ จันทร์ศิริ
สังกัด :
ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ความเชี่ยวชาญ :
Agricultural Machinery

thThai