ผศ.ดร.ชัยมงคล ลิ้มเพียรชอบ
สังกัด :
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
ความเชี่ยวชาญ :
การวางแผนการจัดการโซ่อุปทานสินค้าเกษตรโดยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์

thThai