รศ.ดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล
สังกัด :
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
ความเชี่ยวชาญ :
โรคพืชหลังการเก็บเกี่ยว ระบบมาตรฐานการผลิต Host-parasite interactions

thThai