ชัยพิชิต เชื้อเมืองพาน
สังกัด :
มูลนิธิโครงการหลวง
ความเชี่ยวชาญ :
วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวพืชสวน

thThai