รศ.ดร. ชัยรัตน์ เตชวุฒิพร
สังกัด :
ภาควิชาครุศาสตร์เกษตร คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ความเชี่ยวชาญ :
Postharvest Technology, Minimally processed product technology

thThai