รศ.ดร.เฉลิมชัย วงษ์อารี
สังกัด :
สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว คณะทรัพยากรชีวภาพเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ความเชี่ยวชาญ :
Storage System and Logistics of Fresh Produce, Colour and Flavour Analysis in Fresh Produce

thThai