รศ.ดร.ชาญชัย ทองโสภา
สังกัด :
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ สำนักวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ความเชี่ยวชาญ :
เครื่องกลทางอิเล็กทรอนิกส์

thThai