ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. ดนัย บุณยเกียรติ
สังกัด :
ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ความเชี่ยวชาญ :
Physiology and Postharvest of Horticulture, Postharvest Diseases of Horticulture

thThai