ผศ.ดร.จำนงค์ อุทัยบุตร
สังกัด :
ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ความเชี่ยวชาญ :
สรีรวิทยาของพืช, สรีรวิทยาหลังการเก็บเกี่ยวของพืช, สรีรวิทยาและเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวผัก ผลไม้ และดอกไม้

thThai