ผศ.ดร.จารุพล สุริยวนากุล
สังกัด :
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ความเชี่ยวชาญ :
Finite element analysis (FEA), Computational fluid dynamics (CFD), Applied mechanics

thThai