ผศ.ดร.จารุพล สุริยวนากุล
สังกัด :
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ความเชี่ยวชาญ :
Heat Treatment, Quality control of temperature measuring instrument

thThai