ผศ.ดร.เจนจิรา ชุมภูคำ
สังกัด :
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ความเชี่ยวชาญ :
สรีรวิทยา, ชีววิทยา, เทคโนโลยีชีวภาพ, ธาตุอาหารพืช

thThai