รศ.ดร.เจษฎา โพธิ์สม
สังกัด :
สาขาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ความเชี่ยวชาญ :
เครื่องจักรกลเกษตร

thThai