ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.จริงแท้ ศิริพานิช
สังกัด :
พืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ความเชี่ยวชาญ :
Postharvest physiology of fruit and vegetable

thThai