ผศ.ดร.จุฑามาส คุ้มชัย
สังกัด :
ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ความเชี่ยวชาญ :
การผลิต และปรับปรุงพันธุ์ผัก

thThai