ผศ.ดร.จุติภรณ์ ทัสสกุลพนิช
สังกัด :
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ความเชี่ยวชาญ :
สรีรวิทยา, ชีววิทยา

thThai