รศ.ดร.แก้วกานต์ พวงสมบัติ
สังกัด :
ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
ความเชี่ยวชาญ :
Near-infrared spectroscopy technique

thThai