ศ.ดร.คณพล จุฑามณี
สังกัด :
ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ความเชี่ยวชาญ :
pollination fruit development stress response in relation to photosynthesis and plant hormones

thThai