ผศ.ดร.กาญจนา บุญเรือง
สังกัด :
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ความเชี่ยวชาญ :
สรีรวิทยาและเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว เทคโนโลยีการบรรจุ

thThai