รศ.ดร.เกียรติสุดา เหลืองวิลัย
สังกัด :
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน
ความเชี่ยวชาญ :
ชีววิทยาหลังเก็บเกี่ยวพืชเขตร้อน เช่น สับปะรด มะพร้าวน้ำหอม กะเพรา และทุเรียน

thThai