รศ.ดร.กิตติพงษ์ ลาลุน
สังกัด :
ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ความเชี่ยวชาญ :
Alternative Energy, Energy conversion technology, Distillaion and Pyrolysis technology,Engine test, Drying and milling technology and waste Management.

thThai