ดร.กฤษฎางค์ เสนาวงษ์
สังกัด :
สถาบันการสอนวิชาศึกษาทั่วไป สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ความเชี่ยวชาญ :
Alternative Energy, Energy conversion technology, Energy Project Management and Economical Appraisal,Distillaion and Pyrolysis technology,Engine test, Matematical model and control system, Drying and milling technology andwaste Management.

thThai