ผศ.ดร.ลดาวัลย์ เลิศเลอวงศ์
สังกัด :
สาขาวิชานวัตกรรมการเกษตรและการจัดการ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ความเชี่ยวชาญ :
สรีรวิทยา

thThai