ดร.ณัฏฐวัฒณ์ หมื่นมาณี
สังกัด :
ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ความเชี่ยวชาญ :
การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว

thThai