ผศ.ดร.นครินทร์ จี้อาทิตย์
สังกัด :
สาขาพืชสวน ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ความเชี่ยวชาญ :
การปรับปรุงพันธุ์ผัก การผลิตผัก

thThai