รศ.ดร.นริศ ท้าวจันทร์
สังกัด :
คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ความเชี่ยวชาญ :
การควบคุมแมลงโดยชีววิธี เชื้อจุลินทรีย์ควบคุมแมลง เทคโนโลยีชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืช การพัฒนาผลิตภัณฑ์ควบคุมแมลง

thThai