ณัฐพร ผ่องอรัญ
สังกัด :
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
ความเชี่ยวชาญ :
นวัตกรรมทางด้านการบริหารธุรกิจ

thThai