รศ.ดร.เนตรนภิส เขียวขำ
สังกัด :
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
ความเชี่ยวชาญ :
โรคพืชหลังการเก็บเกี่ยว

thThai