ดร.นิตยา ชาอุ่น
สังกัด :
บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ความเชี่ยวชาญ :
การตรวจวัดและประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคเกษตร และป่าไม้, การประเมิน carbon footprint ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร, การจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกในภาคเกษตร ป่าไม้ และการใช้ประโยชน์ที่ดินในระดับจังหวัด

thThai