ผศ.ดร.อรอุมา เรืองวงษ์
สังกัด :
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ความเชี่ยวชาญ :
โรคพืช

thThai