รศ.ดร.ไพลิน เงาตระการววิวัฒน์
สังกัด :
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ความเชี่ยวชาญ :
Postharvest technology

thThai