อ.ดร.ปณวัตร สิขัณฑกสมิต
สังกัด :
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
ความเชี่ยวชาญ :
สรีรวิทยา, ปรับปรุงพันธุ์ และการผลิตไม้ผล

thThai