ศ.ดร.ปานมนัส ศิริสมบูรณ์
สังกัด :
ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ความเชี่ยวชาญ :
เนียร์อินฟราเรดเทคโนโลยี เทคโนโลยีเนื้อสัมผัส

thThai