รศ.ดร. พรรณิภา ยั่วยล
สังกัด :
สาขาเทคโนโลยีการจัดการผลิตพืช สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
ความเชี่ยวชาญ :
เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวผักและผลไม้

thThai