ดร.ปาริชาติ เทียนจุมพล
สังกัด :
ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ความเชี่ยวชาญ :
Postharvest technology for durable and perishable crops, Non-destructive technology for quality assessment of agricultural products

thThai