ดร.พีรพงษ์ แสงวนางค์กูล
สังกัด :
ศูนย์เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน
ความเชี่ยวชาญ :
สรีรวิทยา ความบริบูรณ์ของผลิตผล การจัดการก่อนและหลังการเก็บเกี่ยวผลิตผลพืชสวน เทคโนโลยีการบ่ม การยืดอายุการเก็บรักษาและวางจำหน่าย การสุก การแตก

thThai