ดร.เพชรรัตน์ เนตรลักษณ์
สังกัด :
ศูนย์เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน
ความเชี่ยวชาญ :
การจัดการและเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวไม้ผลและไม้ตัดดอกบางชนิด

thThai