รศ.ดร.พิชญา พูลลาภ
สังกัด :
Faculty of Agro-Industry, CMU
ความเชี่ยวชาญ :
Postharvest Technology, Food Processing, Food Drying, Food Safety

thThai