ผศ.ดร.พิมพ์ใจ สีหะนาม
สังกัด :
ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ความเชี่ยวชาญ :
การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว สรีวิทยาหลังการเก็บเกี่ยว สรีรวิทยาของพืชสวน

thThai