ผศ.ดร.พิสิษฐ์ พูลประเสริฐ
สังกัด :
กีฏวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ความเชี่ยวชาญ :
Agricultural Biotechnology

thThai