อ.ดร.พิสุทธิ์ เขียวมณี
สังกัด :
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
ความเชี่ยวชาญ :
การจัดการโรคพืช, การกระตุ้นความต้านทานในพืช, การวิเคราะห์สารพิษตกค้างในผลผลิตเกษตร, โรคพืชหลังการเก็บเกี่ยว

thThai