ผศ.ดร.ปิยะวดี สราภิรมย์
สังกัด :
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
ความเชี่ยวชาญ :
waste utilization, biotechnology, biohydrogen, fermentation technology

thThai