รศ.ดร. ผ่องเพ็ญ จิตอารีย์รัตน์
สังกัด :
สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว คณะทรัพยากรชีวภาพเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ความเชี่ยวชาญ :
Postharvest pathology and physiology; Food safety of minimally processed fruit and vegetables

thThai