ศ.ดร.พูนพิภพ เกษมทรัพย์
สังกัด :
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ความเชี่ยวชาญ :
สรีรวิทยาของพืช

thThai