ผศ.ดร.ประพัน ลี้กุล
สังกัด :
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
ความเชี่ยวชาญ :
ระบบเซนเซอร์ตรวจวัดความอ่อนแก่ผลไม้

thThai