สังกัด :
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ความเชี่ยวชาญ :
Oxidation technology (Ozone, Electrolyze, Microbubble), Cooling technology

thThai