รศ.ดร.รัติยา พงศ์พิสุทธา
สังกัด :
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
ความเชี่ยวชาญ :
โรคพืชก่อนและหลังการเก็บเกี่ยว เชื้อราสาเหตุโรคพืช

thThai