ผศ.ดร.รวิภัทร ลาภเจริญสุข
สังกัด :
ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ความเชี่ยวชาญ :
เครื่องจักรกลเกษตร, เทคโนโลยีสารสนเทศเกษตร

thThai