ศ.ดร. รังสินี โสธรวิทย์
สังกัด :
ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
ความเชี่ยวชาญ :
ฟิล์มและสารเคลือบพอลิเมอร์ชีวภาพสำหรับระบบอาหาร

thThai