ศักรินทร์ วังคะฮาต
สังกัด :
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ความเชี่ยวชาญ :
เครื่องจักรกลเกษตร

thThai