รศ.ดร.เสาวภา ไชยวงศ์
สังกัด :
สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ความเชี่ยวชาญ :
Preharvest factors affecting fruit losses and quality of horticultural crops

thThai